Tư vấn ISO 9001: 2015

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI:

 Đào tạo nhận thức chung về yêu cầu tiêu chuẩn

 Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

 Chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ

 Chuyên gia thân thiệt, nhiệt tình

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

0888 212 383 [email protected]

1. TỔNG QUAN KHÓA HỌC

- Khóa học này giúp học viên hiểu được khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng và cung cấp một sự phân tích xuyên suốt các yêu cầu của các Tiêu chuẩn, các phương pháp tiếp cận quá trình và các cơ hội tạo ra một hệ thống quản lý , đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Khóa học tập trung vào tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mục đích không phải là dạy cho học viên những cái “phải làm” của tiêu chuẩn, mà là để hiểu các yêu cầu và điều khoản của tiêu chuẩn như thế nào, và làm thế nào để tích hợp các thủ tục với các quá trình trong hệ thống của một tổ chức.
- Cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức và kinh nghiệm thực tế để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện được các quá trình tối ưu hóa như hoạch định, thực hiện, báo cáo về các cuộc đánh giá chất lượng trong một chu kì đánh giá. 

- Trang bị cho doanh nghiệp biện pháp và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá có hệ thống, đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn của ISO 9001:2015.

2. LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

    - Hiểu được bối cảnh và cách thức xây dựng định hướng chiến lược của tổ chức về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

     - Hiểu được rủi ro và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro các quá trình, hoạt động của HTQLCL.

     - Hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, vận dụng đúng phương pháp Demming - vòng tròn PDCA 

     - Được trang bị kiến thức chuyên sâu về Hệ thống Quản lý Chất lượng

     - Giúp tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu sự mong đợi của khách hàng.

     - Giúp tổ chức giảm chi phí lãng phí vận hành.

    - Đạt được lợi thế cạnh tranh

    - Tăng hiệu quả, hiệu suất các quá trình

    - Hỗ trợ tổ chức tập trung vào tư duy dựa trên rủi ro, kiểm soát sự thay đổi

    - Đóng góp vào sự cải tiến liên tục của tổ chức

    - Hợp lý hóa các quá trình, hoạt động của tổ chức theo trình tự quy trình thủ tục.

    - Tăng hiệu quả của việc quản lý chuỗi cung ứng

3. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

    - Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: 
   -  Hiểu được những nội dung chính của ba tiêu chuẩn ISO 9001 và tính cần thiết của việc đánh giá nội bộ thường xuyên. 
   -  Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. 
   - Giải thích được nội dung của các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục 
     đích đánh giá. 
   - Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của Hệ Thống quản lý chất lượng so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra. 
   - Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá nội bộ.
   - Phát triển kỹ năng một cách chuyên nghiệp
   - Đạt được các yêu cầu cho việc chứng nhận của CQI và IRCA.

4. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

     - Lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm cho một đội nhóm đánh giá viên.
     - Người có kiến thức chuyên sâu về Quản lý Chất lượng theo ISO 9001.

5. NỘI DUNG KHÓA HỌC


CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian : Nội dung

Ngày 1: Khảo sát thực trạng hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp

     - Rà soát hệ thống tài liệu quản lý chất lượng 

     - Báo cáo những sự không phù hợp lớn so với yêu cầu tiêu chuẩn

     - Xem quy trình của từng ban - Thành lập ban ISO

     - Báo cáo khảo sát,giảng viên của ISOCERT trình bày báo cáo với banh lãnh đạo của doanh nghiệp

    -  Danh sách tài liệu cần thiết lập theo ISO 9001 và danh mục yêu cầu pháp luật liên quan.

     - Bản To-do-list các công việc cần thực hiện.

Ngày 2:  Đào tạo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

    - Các thuật ngữ và định nghĩa được dùng trong hệ thống quảnlý.

    - Các yêu cầu từ phần 1-> 10 của tiêu chuẩn (ISO 9001: 2015) 

    - Kỹ năng phân tích bối cảnh/quản lý rủi ro

    - Phân tích khoảng trống giữa yêu cầu tiêu chuẩn và thực trạng quản lý

Ngày 3: Đào tạo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Tiếp)

   -  Đào tạo kỹ năng xây dựng văn bản hệ thống quản lý

   - Đào tạo về phương pháp thiết lập quản lý theo mục tiêu (MBO)

   - Đào tạo lập Kế hoạch sản xuất/lập kế hoạch sản xuất

   - Đào tạo kỹ năng kiểm soát chất lượng sản phẩm/thống kê sai lỗi/công cụ kiểm soát sai lỗi sản phẩm

   - Yêu cầu chi tiết về chất lượng sản phẩm

Ngày 4:   Đào tạo tiêu chuẩn hóa tài liệu hệ thống và thực hành áp dụng hệ thống

    - Lập danh mục tài liệu cần biên soạn, chỉnh sửa 

    - Thống nhất kế hoạch thực hiện biên soan, chỉnh sửa, phân công trách nhiệm liên quan

   - Thực hiện áp dụng hệ thống tài liệu vào thực tế các phòng ban theo nguyên tắc " Thực hành tốt nhất"

   -  Chuyên gia đào tạo của ISOCERT tiến hành đào tạo các phòng ban doanh nghiệp áp dụng hệ thống tài liệu đã được chuẩn hóa

    - Chuyển giao hệ thống ISO và doanh nghiệp tự tiến hành áp dụng dưới sự hỗ trợ của chuyên gia đào tạo tối thiểu 2 tháng. Trong khoảng thời gian này chuyên gia đào tạo của Nam Phin sẽ cùng doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống tài liệu.

Ngày 5:  Đào tạo kiến thức chuyên gia đánh giá nội bộ

  -   Tổng quan về đánh giá nội bộ (Yêu cầu về năng lực và những kỹ năng cơ bản của chuyên gia đánh giá nội bộ, Giải thích một số định nghĩa, thuật ngữ cần thiết trong quá trình đánh giá nội bộ)

 -    Phương pháp, kỹ năng hoạch định và triển khai một chương trình đánh giá nội bộ

 -    Những vấn đề thường phát sinh trong quá trình đánh giá

 -   Phương pháp tiếp cận hệ thống kiểm soát quá trình

 -   Phương pháp viết báo cáo về sự phù hợp và tính hiệu lực của hệ thống QLCL

Bài kiểm tra kỹ năng chuyên gia đánh giá nội bộ: 90 phút, các học viên có số điểm từ 70/100 điểm trở lên được ISOCERT cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ, các học viên khác được cấp chứng chỉ tham gia khóa đào tạo.

Ngày 6:  Đào tạo thực hành đánh giá

Cán bộ ISO của doanh nghiệp sẽ tiến hành cuộc đánh giá sự phù hợp của HTQLCL của doanh nghệp với  tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thực tế tại doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đào tạo của ISOCERT

Chi phí khóa học

Chi phí: ………………../ 1 buổi (8 tiếng)
(Xin vui lòng thanh toán trước khi khóa học bắt đầu)
Lưu ý: 
Chi phí trên bao gồm học phí, chi phí chứng chỉ, ăn trưa, ăn nhẹ
Chi phí trên đã bao gồm 10% VAT
Thời lượng và Địa điểm đào tạo
Thời lượng: 05 ngày    /2020
Đia điểm đào tao: …………………………………………………………………………….
Giảng viên và Ngôn ngữ đào tạo
Giảng viên: ……………………………………………………………………………………
Ngôn ngữ giảng dạy: …………………………………………………………………………